Postupak ispis iz državljanstva BiH « Djelokrug rada advokatskog ureda

Naša advokatska kancelarija je specijalizirana za pitanje BiH državljanstva već više od dvije decenije. Advokatski ured se bavi svim postupcima oko državljanstva Bosne i Hercegovine, u materiji državljanstva BIH pružama advokatske usluge koje se odnose na ispis iz državljanstva BiH, naknadni upisi u knjigu državljana Bosne i Hercegovine, nakadni upis u knjigu rođenih Bosne i Hercegovine, nakadni upis u knjigu vjenčanih, te sve ostale neophodne postupke.

U regulisanju materije državljanstva Bosne i Hercegovine, osobnog imena, te upravnog prava u odnosu na bosanskohercegovačko državljanstvo koristi se više od osamdeset pozitivnih pravnih izvora.

 

 

 

 

 

Zakonski osnov sukladno Zakonu o državljanstvu BiH

 

PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA BiH OTPUSTOM


Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje:
a) odricanjem,
b) otpustom,
c) oduzimanjem,
d) međunarodnim sporazumom.

 

Ispis iz državljanstva BiH

§ 21


Otpust iz BiH državljanstva može biti odobren na osnovu zahtjeva lica koje živi na teritoriji BiH, koje ispunjava slijedeće uslove:
1. da ima 18 godina;
2. da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog učinjenog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, ili ako je osuđen na kaznu zatvora u BiH, da tu kaznu izdržava;
3. da je izmirio sve nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravnosnažnim odlukama nadležnih organa;
4. da je stekao ili mu je garantovano državljanstvo druge države;
5. da je ispunio svoje vojne obaveze.


§ 20


Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo, ili kojem je zagarantovano sticanje državljanstva druge države, i koje još uvijek živi na teritoriji BiH, prestaje državljanstvo BiH otpustom na zahtjev:
1. oba roditelja čije je državljanstvo BiH prestalo otpustom;
2. jednog roditelja čije je državljanstvo BiH izgubljeno otpustom, ako drugi roditelj nije živ, ili su mu oduzeta roditeljska prava, ili je stranac ili osoba bez državljanstva;
3. jednog roditelja, koji izvršava roditeljske dužnosti i čije BiH državljanstvo je izgubljeno otpustom a drugi roditelj, koji je državljanin BiH, se slaže;
4. usvojitelja ako mu je državljanstvo BiH prestalo otpustom, a odnos između usvojitelja i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.
Ako je dijete starije od 14 godina, u st. 1., 2. i 3. zahtijeva se njegov pristanak.

 

 

DATUM PRESTANKA

§ 24


Državljanstvo BiH prestaje otpustom, odricanjem ili oduzimanjem, danom dostavljanja rješenja o prestanku državljanstva BiH licu na koje se isto odnosi.

Ako mjesto prebivanja tog lica nije poznato, ili ne može biti potvrđeno, BiH državljanstvo prestaje danom objavljivanja rješenja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

 


Pored navedenog vršimo i:

·  rješava u upravnim stvarima i postupcima utvrđenim federalnim zakonom iz oblasti državljanstva, ličnog imena i matičnih knjiga i matičnog registra;
·  sačinjava analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti državljanstva, matičnih knjiga i ličnog imena zastupanje u slučaju spora između nadležnih organa Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine dostavlja predmete Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konačnu odluku u odnosu na državljanstvo.
·  dajemo stručna mišljenja i tumačenja o pitanju provođenja Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o ličnom imenu i matičnim knjigama;
·  pripremo podneske nadležnom sudu na tužbe u upravnom sporu na rješavanje zahtjeva po prijemu i prestanku  državljanstva Federacije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine po osnovama propisanim zakonom, naknadnom upisu i promjene ličnog imena;
· Zastupanje pred federalnim inspektoro povodom rješenja koja su donesena po osnovu inspekcijskog nadzora po Zakonu o matičnim knjigama i podzakonskim propisima donesenih na osnovu tog zakona;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ispis iz Bosanskog drzavljanstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advokatski ured Prnjavorac

advokat@advokat-prnjavorac.com

Mob: +387 61 633-539

Tel/fax: + 387 35 258 - 110